Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2020

my-life

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viazoou zoou
my-life
8154 8535
Reposted fromretro-girl retro-girl viazoou zoou
my-life
To nie tylko
zgubione włosy.

Opuszczone miejsce
często boli.

Mnożymy się
ucięci
tęsknotami.

Jesteśmy rozgwiazdami.

Nie odgrodzeni od niczego.
Rozgubieni.
— Miron Białoszewski
Reposted fromifyouleave ifyouleave viazoou zoou
my-life
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazoou zoou
my-life
my-life

Ludzie mają blizny w różnych dziwnych miejscach. To jak mapa ich przeszłości, ślady starych ran.

— "Grey's Anatomy"03x18
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamaybeyou maybeyou
my-life
my-life
my-life
Reposted fromshakeme shakeme viakamiikatze kamiikatze
my-life
0405 9557 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou
my-life
5793 33a5 500
Reposted fromfelicka felicka viakeep-going keep-going
my-life
3002 1344 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viathebelljar thebelljar
my-life
my-life
my-life
0819 92ae
Reposted fromsoftboi softboi viathebelljar thebelljar
my-life
0622 903b 500
Reposted fromsoftboi softboi viathebelljar thebelljar
my-life
0491 032f 500
Reposted fromsoftboi softboi viathebelljar thebelljar
my-life
my-life
3552 b551 500
Reposted fromtakeabreath takeabreath viahesiamela hesiamela
my-life
Czasem po prostu się nie układa.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahesiamela hesiamela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl