Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

my-life
4530 18e1 500
Reposted fromnutt nutt viajutynda jutynda
my-life
2725 c562 500
Reposted fromneon neon viajutynda jutynda
my-life
5545 5361
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahesiamela hesiamela
my-life
1720 4be2 500
Reposted frompiehus piehus viasarkastyczna sarkastyczna
my-life
7413 ad00
Reposted fromgrobson grobson viasarkastyczna sarkastyczna
my-life
A calm morning by the lake in front of the majestic Mount Fuji, Japan
my-life
5478 6c4c 500
Łódź <3
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viadoubleespresso doubleespresso
my-life
5332 0a0e
my-life
5602 0458 500
my-life
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
my-life
5540 e777 500
my-life
5536 8eb6 500
my-life
my-life
7881 9e35 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viatos tos
my-life
8347 8857
Reposted fromcarmenluna carmenluna viathebelljar thebelljar
my-life
my-life
Jakby chciał, to by się odezwał. Proste ?
Reposted fromGeniusz Geniusz viaxannabelle xannabelle
my-life
4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee viadoubleespresso doubleespresso
my-life
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl