Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

my-life
Winter time
Reposted fromdhoop dhoop viasarkastyczna sarkastyczna
my-life
my-life
5850 eb64
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viahesiamela hesiamela
my-life
4024 3d49
Reposted fromjedendzien jedendzien vialottee lottee
my-life
0819 e618
7110 afbf 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vialottee lottee
my-life
5725 ff25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialottee lottee
my-life
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viala-lu la-lu
my-life
7289 260f 500
Reposted fromSQuall-Kun SQuall-Kun viagdziejestola gdziejestola
my-life
5845 eb83 500
Reposted fromscorpix scorpix viagdziejestola gdziejestola
my-life
1890 1cdb
my-life
3675 b73f
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
my-life
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viagdziejestola gdziejestola
my-life
4569 a166
my-life
my-life
4782 77ba
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viagdziejestola gdziejestola
my-life
my-life
6371 b548
Reposted fromSylvka Sylvka viagdziejestola gdziejestola
my-life
6225 b2c4
Reposted fromdumbscream dumbscream viagdziejestola gdziejestola
my-life
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl